Obsah znaleckej činnosti:

 • Vypracovanie súdno znaleckých posudkov pre výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti typu pozemok, byt, rodinný dom a rekreačná chata, prevádzková budova, vecné bremeno a nájom za pozemok, podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. 
 • Zadávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, orgán štátnej správy, banka a iné organizácie.
 • Účel znaleckého posudku má obvykle právny charakter. Medzi právne úkony patrí záložné právo (hypotekárny úver), dedičské konanie, vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, stanovenie hodnoty vecného bremena a výšky nájmu za pozemok, dobrovoľné dražby, exekúcie, daň z príjmu a iné účely.
 • Znalec sa môže dohodnúť so zadávateľom na zmluvnej odmene.
 • Ak sa nedohodnú, patrí mu tarifná odmena, ktorá sa určí podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.491/2004 Z.z.

                                                                                                                                                                                                                             Postup vyhotovenia znaleckého posudku:

 • Písomná alebo ústna objednávka zo strany zadávateľa posudku.
 • Vzájomne dohodnutý termín obhliadky nehnuteľnosti.
 • Pri obhliadke musí byť zúčastnený zadávateľ, alebo jeho zástupca, ktorý zabezpečí prístup    k nehnuteľnosti.
 • Posudkok je vypracovaný elektronicky v programe Hypo, vytlačený spravidla 3x, prípadne uložený na nosič CD podľa požiadavky zadávateľa.
 • Spracovanie posudku je časovo závislé od veľkosti a druhu nehnuteľnosti, od dostupnosti potrebných podkladov, projektovej dokumentécie a iných súvislostí.
 • Trvanie spracovania posudku býva spravidla 1-3 dni.
 

 

ING. MONIKA NITKOVÁ

ZAPÍSANÁ V ZOZNAME ZNALCOV TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV 

PRI MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POD EVIDENČNÝM ČÍSLOM  915013

www.jaspi.sk


Kontakt

Ing. Monika Nitková Čsl. parašutistov 25
831 03 Bratislava
0907 60 71 53 monika.nitkova@chello.sk