Podmienky výkonu znaleckej činnosti upravuje Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č.382/2004 Z.z. a nasledovné vyhlášky:

  • Vyhláška č.228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. 
  • Vyhláška č.491/2004 Z.z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času.
  • Vyhláška č.492/2004 Z.z., postup stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v elektronickej forme.

Vyúčtovanie znalečného je účtovným a daňovým dokladom podľa osobitných predpisov.

Konečná cena znaleckého posudku je závislá od dostupnosti nehnuteľnosti, jej veľkosti a členitosti, ako aj od dostupnosti projektovej dokumentácie a potrebných podkladov pre spracovanie posudku.

   

 

ING. MONIKA NITKOVÁ

ZAPÍSANÁ V ZOZNAME ZNALCOV TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV 

PRI MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POD EVIDENČNÝM ČÍSLOM  915013

www.jaspi.sk


Kontakt

Ing. Monika Nitková Čsl. parašutistov 25
831 03 Bratislava
0907 60 71 53 monika.nitkova@chello.sk