Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku sú rôzneho druhu a závisia od typu nehnuteľnosti. Podklady dokladujú vek a vlastníctvo nehnuteľnosti, zápis do katastra nehnuteľností, alebo výnos, ktorý nehnuteľnosť prináša v prípade jej prenajatia.

Kópie podkladov sa prikladajú medzi prílohy vypracovaného posudku.

Prehľad potrebných podkladov, podľa typu nehnuteľnosti, a jej dokončenosti:

  • Aktuálny výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) vydá príslušná správa katastra nehnuteľností, alebo je dostupný aj  elektronicky na portáli katastra nehnuteľností (www.katasterportal.sk). Vie zabezpečiť aj znalec. LV je potrebný pre každú nehnuteľnosť.
  • Informatívna kópia katastrálnej mapy  - detto ako LV (www.katasterportal.sk). Vie zabezpečiť aj znalec.
  • Potvrdenie o veku nehnuteľnosti :

            Byt - potvrdenie domovej správy o veku bytového domu.        

            Rodinný dom - kolaudačné rozhodnutie, užívacie povolenie, alebo iné doklady.

  • Zmluva o nadobudnutí nehnuteľnosti - vyžaduje banka v prípade hypotekárneho úveru.
  • Pozemok: geometrický plán je potrebný v prípade vyskytujúcich sa zmien na pozemku, oproti stavu, ktorý je vyznačený na katastrálnej mape. Vyhotoví ho geometer na požiadanie. Ak je na liste vlastníctva uvedený druh pozemku orná pôda, je potrebné priložiť doklad o územno plánovacej informácii, že predmetný pozemok je možné zastavať. Tento podklad je dostupný na miestnom stavebnom alebo obecnom úrade.
  • Prevádzkový a podnikateľský objekt - ak prináša nehnuteľnosť výnos, sú potrebné podklady nájomných zmlúv, alebo iné doklady o výnose z nehnuteľnosti.
  • Rozostavaná stavba - je potrebné stavebné povolenie, ktoré slúži ako doklad o vlastníctve a veku stavby. Povolenie vydáva príslušný stavebný, alebo obecný úrad.
  • Projektová dokumentácia - slúži pre výpočet dokončenosti resp. rozostavanosti stavby.  Následne znalec potom vyhotoví zakreslenie stavu stavby, so zameraním jej skutočných rozmerov.

ING. MONIKA NITKOVÁ

ZAPÍSANÁ V ZOZNAME ZNALCOV TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV 

PRI MINISTERSTVE SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POD EVIDENČNÝM ČÍSLOM  915013

www.jaspi.sk


Kontakt

Ing. Monika Nitková Čsl. parašutistov 25
831 03 Bratislava
0907 60 71 53 monika.nitkova@chello.sk